top of page

MEMBERSHIP DIRECTORY

國際芳療師認證名錄

加拿大聯邦芳療協會CFA認證講師

郭聰詩    TSUNG-SHIH, KUO

英國IFA Principal Tutor校長級導師

郭聰詩    TSUNG-SHIH, KUO

英國TAS芳療師協會認證講師

一、 台灣
1.    郭聰詩    TSUNG-SHIH, KUO
2.    蔡碧芳  Pi-Fang, Tsai
3.    陳奕森  Yi-Shen, Chen
4.    陳玫蓉  CHEN,MEI-JUNG
5.    温慧文  HUI-WEN, WEN  
6.    王宜屏  YI-PING,WANG

二、馬來西亞
1. NG AI KAI  黃愛佳  
2. Ng Ai Nooi  
3. CHING MEI DING
4. SYLVIA LIM SZE WEI林詩薇

加拿大MBHT國際芳療學院芳療講師

一、 台灣
1.    楊雅慈    Ya - tzu, Yang
2.    林思廷    SZU-TING(Stinna), LIN  3.    簡岑因    Tsen-Yin, Chian
4.    王宜屏    Yi -Ping, Wang
5.    賴鏡旭    Ching-Hsu, Lai
6.    葉瓊慧    Chiung-Hui, Yeh
7.    温慧文    HUI-WEN, WEN
8.    蔡志強    Chih-Chiang,Tsai
9.    曹廷墀    Ting - Chih, Tsao
10.  姚芃安    Peng - An, Yao
11.  簡嫆芯    Jung-Hsin, Chien
12.  陳秀燕    Xiu-Yan, Chen
13.  楊玟飾  Wen-Shih, Yang        
14.  李宜靜    Yi- Ching, Li
15.  林雨青    Yu-Chin, Lin
16.  陳郁婷  Yu Ting, Chen
17.  
盈君  YING -CHUN, CHEN    


 

二、馬來西亞
1.  Tseng Hsien Yong曾憲容 
2.  Ng Ai Nooi    
3.  Tan Looi Hong    陈美宏
4.  YU HUI KHIM    
5.  Ching Mei Ding    
6.  FONG HON KIT    冯汉杰

三、香港
1. 何美珊(香港)    HO , MEI SHAN


四、澳門
1. 梁穎珊(澳門)      LEONG WENG SAN


 

​下方認證資格名單請點選進入:

加拿大CFA認證專業健康芳療師CAHP®資格 (進入名單)

美國NAHA Level3 專業芳療師/臨床芳療師 (進入名單)

英國IFA國際芳療師協會會員 (進入名單)

英國FHT整體治療師聯合會會員 (進入名單)

英國TAS整體芳療師會員 (進入名單)

美國NAHA Level 1芳療師 (進入名單)

加拿大MBHT芳療照護師 (進入名單)

bottom of page